Handshake

خانه هنر و رسانه آماده همکاری مشترک با گروه های فرهنگی و هنری و همچنین نهاد های فرهنگی مرتبط است و می تواند در حوزه هایی که در اهداف آن مشخص شده است با تمام عناصر و گروه های فرهنگی که در این راستا فعالیت دارند فعالیت مشترک تعریف کند. بعضی از گروه های فعال هدف این بخش عبارتند از :

  • نهادهای فرهنگی
  • اساتید و مدرسان هنر و رسانه
  • اموزشگاه های هنری و رسانه ای

و….